Слање апстраката

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ АПСТРАКАТА

 1. Пријављени апстракти морају бити оригинални. Претходно публиковани или апстракти који су презентовани на неком међународном научном и/или стручном састанку неће бити прихваћени.
 2. Аутори неће имати приступ својим пријављеним апстрактима до крајњег датума, тако да их неће моћи прегледати и мијењати. У случају да се утврди неправилност у садржају апстракта који је пријављен, може се затражити промјена претходног апстракта електронском коресподенцијом (e-mail: sazeci@kongres.upubih.com). Слање коригованог апстракта насловите као KOREKCIJA SAŽETKA) до крајњег датума пријаве, након чега неће бити могуће даље исправке.
 3. Обавезује се контакт аутор да пошаље детаљну и тачну e-mail adresu, која ће бити коришћена у будућој кореспонденцији.
 4. Чланови Научног одбора прегледаће све доспјеле апстракте и одабрати радове за кратко усмено излагање или постер презентацију. Предвиђено вријеме за свако кратко усмено излагање зависиће од сесије за коју ће апстракт бити планиран у Програму Конгреса.
 5. Сва упутства за ауторе кратких усмених излагања биће на web страници Конгреса.
 6. Прихваћени апстракти публиковаће се у Књизи сажетака. Да би апстракт био уврштен у Књигу сажетака, котизацију за аутора који презентује рад треба уплатити најкасније 15. октобра 2022. У случају да котизација до тог рока не буде уплаћена, апстракт неће бити укључен у Књигу сажетака.
 7. Аутори прихваћених апстраката презентоваће свој рад у сесији и у вријеме за то одређеним од стране Научног одбора.
 8. У апстракту не треба писати фусноте. Молимо да избјегавате болдовање, подвлачење и на други начин мијењање фонтова у тексту апстракта.
 9. Ако се у апстракту спомињу имена лијекова, аутори се подсјећају да треба да користе искључиво генеричка имена. У случају коришћења комерцијалних имена лијекова, апстракт неће бити прихваћен.

УПУТСТВА АУТОРИМА ЗА СЛАЊЕ АПСТРАКАТА

 1. Апстракт треба писати на једном од службених језика који се користе у Босни и Херцеговини (латинично писмо) и на енглеском језику.
 2. Обрасце за пријаву апстракта (на домаћем и енглеском језику) потражите преко sazeci@kongres.upubih.com или www.kongres.upubih.com.
 3. Попуњене Обрасце за пријаву апстраката треба послати искључиво као Word документ на e-mail адресу sazeci@kongres.upubih.com.
 4. Апстракт може садржавати највише 300 ријечи и знакова, без поднаслова и списка литературе. У апстракте не треба постављати фотографије и/или табеле. У случају прекорачења лимита ријечи апстракт бити ће прилагођен за штампу у Књизи сажетака. На формулару за апстракте потребно је означити само једну од понуђених тема.
 5. Апстракти треба да буду написати у фонту Times New Roman, величине фонта 12pt, у прореду 1.5.
 6. Наслов рада писати великим словима (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 7. Написати пуно презиме, име и афилијацију аутора и свих коаутора. Подвући име и презиме аутора који ће презентовати рад. Дозвољено је највише до пет коаутора. Потребно је назначити контакт e-mail адресу презентујућег аутора ради даље кореспонденције.
 8. Апстракт треба садржавати: Увод, Циљ, Методе, Резултате и Закључке (код приказа случаја умјесто Резултати написати кратак опис случаја).
 9. Највише до четири кључне ријечи.
 10. Највише до три референце.
 11. Користити стандардне скраћенице, а нове скраћенице дефинисати у загради након прве употребе у тексту.
 12. Апстракт може бити приказан као постер презентација или кратко усмено излагање (на Обрасцу за апстракте назначите да ли апстракт шаљете за кратко усмено излагање или постер презентацију). Финалну одлуку о статусу апстракта доноси Научни одбор.
 13. Рок за слање апстраката је 30. септембар 2022. године. Након овог датума послани апстракти неће бити прихваћени.