Slanje sažetaka

Uputstvo za slanje sažetaka

Apstraktni obrazac

Rok za slanje sažetaka: 30.09.2022.

UPUTE ZA PRIJAVU SAŽETAKA

 1. Prijavljeni sažeci moraju biti originalni. Prethodno publicirani ili sažeci koji su prezentirani na nekom međunarodnom znanstvenom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni.
 2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim sažecima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nepravilnost u sadržaju sažetka koji je prijavljen, može se zatražiti promjena prethodnog apstrakta elektroničkom korespodencijom (e mail: sazeci@kongres.upubih.com). Slanje korigiranog sažetka naslovite kao KOREKCIJA SAŽETKA) do krajnjeg datuma prijave, nakon čega neće biti moguće dalje ispravke.
 3. Obvezuje se kontakt autor da pošalje detaljnu i točnu e-mail adresu, koja će biti korišćena u budućoj korespondenciji.
 4. Članovi Znanstvenog odbora pregledati će sve dospjele sažetke i odabrati će radove za kratko usmeno izlaganje ili poster prezentaciju. Predviđeno vrijeme za svako kratko usmeno izlaganje zavisiti će od sesije za koju će sažetak biti planiran u Programu Kongresa.
 5. Sve upute za autore kratkih usmenih izlaganja biti će na web stranici Kongresa.
 6. Prihvaćeni sažeci publiciraće se u Knjizi sažetaka. Da bi sažetak bio uvršten u Knjigu sažetaka, kotizaciju za autora koji prezentira rad treba uplatiti najkasnije 15. listopada 2022. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, sažetak neće biti uključen u Knjigu sažetaka.
 7. Autori prihvaćenih sažetaka prezentiraće svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određenim od strane Znanstvenog odbora.
 8. U sažetku ne treba pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldiranje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu sažetka.
 9. Ako se u sažetku spominju imena lijekova, autori se podsjećaju da treba da koriste isključivo generička imena. U slučaju korištenja komercijalnih imena lijekova, sažetak neće biti prihvaćen.

UPUTE AUTORIMA ZA SLANJE SAŽETAKA

 1. Sažetak treba pisati na jednom od službenih jezika koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
 2. Obrasce za prijavu sažetka (na domaćem i engleskom jeziku) potražite preko sazeci@kongres.upubih.com ili www.kongres.upubih.com.
 3. Popunjene Obrasce za prijavu sažetaka treba poslati isključivo kao Word dokument na e-mail adresu sazeci@kongres.upubih.com.
 4. Sažetak može sadržavati najviše 300 riječi i znakova, bez podnaslova i spiska literature. U apstrakte ne treba postavljati fotografije i/ili tabele. U slučaju prekoračenja limita riječi apstrakt biti će prilagođen za štampu u Knjizi sažetaka. Na formularu za sažetke potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 5. Sažeci treba da budu napisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.5.
 6. Naslov rada pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 7. Napisati puno prezime, ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentirati rad. Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e-mail adresu prezentirajućeg autora radi dalje korespondencije.
 8. Sažetak treba sadržavati: Uvod, Cilj, Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratak opis slučaja).
 9. Najviše do četiri ključne riječi.
 10. Najviše do tri reference.
 11. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definirati u zagradi nakon prve uporabe u tekstu.
 12. Sažetak može biti prikazan kao poster prezentacija ili kratko usmeno izlaganje (na Obrascu za sažetke naznačite da li sažetak šaljete za kratko usmeno izlaganje ili poster prezentaciju). Finalnu odluku o statusu sažetka donosi Znanstveni odbor.
 13. Rok za slanje sažetaka je 30. rujan/septembar 2022. godine. Nakon ovog datuma poslani sažeci neće biti prihvaćeni.