Predavači

PLENARNI PREDAVAČI

ŠVICARSKA

Norman Sartorius

SVIJET KOJI SE MIJENJA I PSIHIJATRIJA U BUDUĆNOSTI

NJEMAČKA

Peter Falkai

TOWARD AN EUROPEAN MENTAL HEALTH STRATEGIC PLAN

GRUZIJA

Eka Chkonia

MENTAL HEALTH CARE CHALLENGES AND LESSIONS LEARNED DURING THE PANDEMIC (EXPERIENCE OF EUROPEAN AND EURASIAN COUNTRIES)

Hrvatska

Miro Jakovljević

PSIHIJATRIJA U POTRAZI ZA SVOJIM BITKOM: KREATIVNA, NA OSOBU- USMJERENA NARATIVNA PSIHOTERAPIJA ILI KAKO POVEĆATI TERAPIJSKU UČINKOVITOST

BOSNA I HERCEGOVINA

Osman Sinanović

SINDROM NEMIRNIH NOGU – POREMEĆAJ IZMEĐU NEUROLOGIJE I PSIHIJATRIJE

BOSNA I HERCEGOVINA

Dragan Babić

PSIHIJATRIJA DVADESET PRVOG STOLJEĆA

POZVANI PREDAVAČI

NJEMAČKA

Jürgen Deckert

INTERVENTION AND PREVENTION IN ANXIETY DISORDERS: STATE OF ART AND NEED FOR RESEARCH

NJEMAČKA

Nenad Vasić

LEČENJE SHIZOFRENIJE OTPORNE (REZISTENTNE) NA STANDARDNU TERAPIJU

HRVATSKA

Darko Marčinko

UTJECAJ TRANSGENERACIJSKE TRAUME NA SMETNJE LIČNOSTI

HRVATSKA

Igor Filipčić

PREGLED I NOVE STUDIJE O REPETITIVNOJ TRANSKRANIJALNOJ MAGNETNOJ STIMULACIJI (r-TMS) PROVEDENE U KLINIČKOJ PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI “SVETI IVAN”

HRVATSKA

Trpimir Glavina

KUDA IDE PSIHIJATRIJA? PSIHIJATRIJA NOVE GENERACIJE

HRVATSKA

Veljko Đorđević

BARIJERE NA PUTU OD SOCIJALNE DO EKOLOŠKE PSIHIJATRIJE

HRVATSKA

Marijana Braš

PUTOVANJE PREMA NOVOJ EKOLOGIJI UMA

HRVATSKA

Davor Lasić

BEZUVJETNO PRIHVAĆANJE SMJERNICA U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA – PRIHVATLJIVO ILI NE?

 

SRBIJA

Goran Mihajlović

MKB-11 I DSM-5 – SLIČNOSTI I RAZLIKE

 

SRBIJA

Olivera Vuković

PLACEBO I PSIHOGENI BOLNI POREMEĆAJ

 

SRBIJA

Bojana Pejušković

POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ – PREGLED PROMENA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU

 

CRNA GORA

Lidija Injac Stevović

UTICAJ HORMONA NA DEPRESIVNOST, SUICIDALNOST, HOSTILNOST I TERAPIJSKI ODGOVOR KOD PACIJENATA SA DIJAGNOZOM SHIZOFRENIJE

 

SLOVENIJA

Peter Pregelj

GENETIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN SUICIDAL BEHAVIOUR

 

SLOVENIJA

Andrej Kastelic

NEKE OD NOVOSTI U OBLASTI LIJEČENJA OVISNOSTI

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Marija Burgić-Radmanović

IZLOŽENOST RANOM ŽIVOTNOM STRESU I RIZIK OD DEPRESIJE U DJETINJSTVU I ADOLESCENCIJI

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Alma Džubur Kulenović

RIJEČI SU BITNE: POSTOJI LI POTREBA ZA NOVIM IMENOM ZA SHIZOFRENIJU?

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Izet Pajević

PROMJENE I INOVACIJE U KLASIFIKACIJI PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA U MKB-11

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Lilijana Oruč

GENOMSKI PRISTUPI BIPOLARNOM POREMEĆAJU

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Nermana Mehić-Basara

BOLESTI OVISNOSTI ILI ADIKTOLOGIJA U SVJETLU STALNIH PROMJENA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Iko Skoko

BOSNA I HERCEGOVINA

Davorka Topić Stipić

FRANKLOVO POIMANJE OSOBE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Amra Memić Serdarević

PREVENCIJA I TRETMAN NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA KOD BIPOLARNOG POREMEĆAJA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Gorana Sulejmanpašić

KORTIKALNA NEUROPATOLOGIJA SHIZOFRENIJE

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Mira Spremo

PROBLEMI U PONAŠANJU I EMOCIJAMA KOD DJECE I MLADIH U INSTITUCIONALNOM TRETMANU

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Nera Zivlak-Radulović

KONZUMACIJA KANABISA KAO KOMPONENTNI FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ PSIHOTIČNOG POREMEĆAJA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Milan Stojaković

SUDSKO-PSIHIJATRIJSKA VJEŠTAČENJA KONTRAKTUALNE SPOSOBNOSTI U GRAĐANSKO-PRAVNOJ OBLASTI

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Mevludin Hasanović

RAZVOJ EMDR TERAPIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Esmina Avdibegović

DIMENZIONALNI PRISTUP MENTALNIM POREMEĆAJIMA U MKB-11

BOSNA I HERCEGOVINA

Edin Bjelošević

VRŠNJAČKO NASILJE KAO OBLIK DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

BOSNA I HERCEGOVINA

Anita Begić

SAMOSTIGMATIZACIJA I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE

BOSNA I HERCEGOVINA

Sandi Dizdarević

PREDRASUDE O PSIHIČKI OBOLJELIM LICIMA I UBISTVIMA

BOSNA I HERCEGOVINA

Marko Martinac

CRIJEVNI MIKROBIOM I PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

BOSNA I HERCEGOVINA

Romana Barbarić

REZILIJENCIJA U OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

BOSNA I HERCEGOVINA

Marko Pavlović

POVEZANOST FAKTORA TUMORSKE NEKROZE ALFA S METABOLIČKIM SINDROMOM U OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE

BOSNA I HERCEGOVINA

Martina Krešić Ćorić

ODNOS IZMEĐU PROŽIVLJENOG TRAUMATSKOG ISKUSTVA U DJETINJSTVU I POREMEĆENIH NAVIKA HRANJENJA ADOLESCENATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

Goran Račetović

PSIHIJATRIJA U ZAJEDNICI – KVALITET USLUGA USMJEREN NA KORISNIKA I POPULACIJU